1- قرارداد کار را تعریف کنید

   ۲-قرار داد کار در چه صورت معتبر است ؟

 3- مشخصات قرار داد کار را نام ببرید ؟

 4- منظور از معوض بودن قرار داد کار را توضیح دهید ؟          

 5- منظور از الحاقی بودن قرار داد کار را توضیح دهید

 6- منظور ازانفرادی  بودن قرار داد کار را توضیح دهید

 7- منظور ازصحیح  بودن قرار داد کار را توضیح دهید

8- تفاوت قرار داد جمعی کار با قرار داد فردی کار را بنویسید ؟

 9- مزیت قراردا فردی کار بر قراردادجمعی کار چیست ؟

 10-انواع قرارداد کار را نام ببرید

 11- قرارداد کار دائم را توضیح دهید

12- قرارداد کار موقت چگونه می باشد

 13- قرارداد کار معین چگونه می باشد توضیح دهید

14- تعلیق قرارداد کار را تعریف کنید ؟

15- اگر طرفین قراردادکار عمدا در اجرای تعهدات کاری عمل نکنندقرار دادکا رچه تغییری می کند ؟

موجب فسخ قراردا می شود

16- اگر کارگری عمدا از اانجام کار سرباز زند کارفرما می تواند ........کند.       اخراج

17- ارکان تعلیق قرارداد کار را بنویسید ؟  

  18- موقت بودن تعلیق وغیر ارادی بودن ان

19- منظور از غیر ارادی بودن تعلیق قرارداد کار چیست؟   

یعنی عاملی غیر عمد جلوی اجرای تعهدات کاری را بگیرد مثل بیماری

 20- در چه مواردی در تعلیق قرارداد کار می توان  با توافق طرفین به را بطه کاری موقتا  خاتمه داد ؟

در مرخصی بدون حقوق – مرخصی تحصیلی البته با علم به غیر ارادی بودن ان

 21- عواملی که به صورت غیر ارادی موجب تعلیق قرار داد کار می شوند را نام ببرید ؟

بیماری کارگر- سربازی کارگر – حضور داوطلبانه کارگر در جبهه- بروز حوادث قهریه – تعطیلی غیر ارادی کارگاه - شکایت کارفرما از کارگر – شکایت شخص ثالث از کار گر

 22- اگر کارفرما از کارگری شکایت کند وکارگر از اتهام مبرا شود(بی گناه) شرایط تعلیق  کار گر چگونه محاسبه می شود ؟

 23- کارگر حق برگشت به کار را دارد –مدت تعلیق جزو سابقه کاری او محسوب می شود – 50%مزدی را که در ایام تعلیق خانواده کارگر (پدر مادر –همسر –فرزندان) می گرفتند .مابقی 50% حقوق را نیز دریافت می کند

 24- اگر کارفرما از کارگری شکایت کند وکارگر از اتهام مبرا نشود(محکوم شود) شرایط تعلیق  کار گر چگونه محاسبه می شود

کارگر حق برگشت به کار را ندارد –مدت تعلیق جزو سابقه کاری او محسوب نمی شود – 50%مزدی را که در ایام تعلیق خانواده کارگر (پدر مادر –همسر –فرزندان) می گرفتند را باید به کارفرما برگرداند  -از لحظه تعلیق اخراج محسوب می شود

 25- اگرشخص ثالث از کارگری شکایت کند وکارگر از اتهام مبرا شود(بی گناه) شرایط تعلیق  کار گر چگونه محاسبه می شود ؟

کارگر حق برگشت به کار را دارد –مدت تعلیق جزو سابقه کاری او محسوب نمی شود ومزدی در ایام تعلیق نمگیرد چون کارفرما شاکی نبوده –باید بعد از صدور حکم  قبل از یک ماه به کار خود باز گردد در غیر اینصورت استعفا محسوب می شود

 26- اگرشخص ثالث از کارگری شکایت کند وکارگر از اتهام مبرا نشود(محکوم شود) شرایط تعلیق  کار گر چگونه محاسبه می شود ؟

کارگر حق برگشت به کار را ندارد(اخراج) –مدت تعلیق جزو سابقه کاری او محسوب نمی شود ومزدی در ایام تعلیق نمگیرد چون کارفرما شاکی نبوده

 27-مدت تعلیق بازگشت کارگری بعد از اتمام سربازی به کار  چه مدت است

برای بازگشت به کار فقط 2 ماه بعد از ترخیص سربازی  فرصت دارد .

 28-راههای پایان قرارداد کار را نام ببرید ؟

استعفا –اخراج – فوت –بازنشستگی – از کار افتادگی کامل

29- شرایط استعفا چگونه می باشد ؟

باید به صورت کتبی از طرف کارگر باشد – در کارهای دائم نوشته می شود – قبل از 15 روز می تواند به کار خود باز گردد –بعد از 30 روز از اهدا کتبی استعفا می تواند محل  کار را ترک کند

30- شرایط اخراج چگونه می باشد ؟

اخراج از طرف کارفرما می باشد –بعد از در یافت چند تذکر کتبی به دلیل تخلف کارگر صورت میگیرد

 31-ایا دوره ازمایشی جزو قرارداد کار است ؟

یک دوره است در یک قرار داد کار یعنی قرار داد کار دوره ازمایشی ندارد

 32-مدت دوره قرار داد ازمایشی چگونه است ؟

 33-دلیل وجود دوره ازمایشی را بنویسید ؟

  34-اگر در دوره ازمایشی کارفرما به کار خاتمه دهد شرایط مزد چگونه محاسبه می شود ؟

 35- اگر در دوره ازمایشی کارگر به کار خاتمه دهد شرایط مزد چگونه محاسبه می شود ؟ 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ساعت 11:0  توسط فائزه هومن |